STATUT

Na podlagi 9., 20. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. 1. RS, st. 61/2006 in 80/04) je Plenum Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje na svojem zasedanju dne 2006 sprejel spremenjeno in prečiščeno besedilo temeljnega akta:

STATUT
KLUBA PODJETNIKOV ZALOTOROG CELJE

 1. POSLANSTVO IN CILJ KLUBA

1.člen

S spreminjanjem družbenoekonomskih odnosov sta podjetništvo in malo gospodarstvo pomembno gibalo razvoja družbe, hkrati pa je v vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnostih vedno bolj pomembno znanje o vodenju in upravljanju, torej menedžmentu. Oba pa povezuje, oziroma je zanju značilen podjetniški duh, ta pomemben ustvarjalni nemir, ki edini vodi k blaginji posameznika in družbe kot celote.

2.člen

Klub je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje članov, ki si prizadevajo za negovanje in razvijanje podjetniške kulture in duha pri članih ter krepitev vpliva podjetnikov in menedžerjev na dogajanje v družbi, še posebej ko gre za razvoj podjetništva, malega gospodarstva pa tudi za makroekonomska vprašanja.

 1. STATUS

3.člen

Ime društva je: Klub podjetnikov ZLATOROG Celje (v nadaljevanju: Klub)

Sedež Kluba je: Celje, Ulica XIV. divizije 14

Klub deluje na celotnem območju Republike Slovenije.

V skladu s sklepom plenuma lahko Klub ustanavlja svoje enote za posamezna območja Republike Slovenije. S sklepom o organiziranju enote določi forum njeno razmerje do Kluba, pravice in obveznosti ter drugo, kar je za učinkovito delo potrebno.

Enota ni pravna oseba, je le metoda dela Kluba, organizirana po teritorialnem načelu.

Klub ima žig pravokotne oblike, dimenzij 40×20 mm z napisom KLUB PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE.

4.člen

Temelji programa oziroma delovanja Kluba izhajajo iz ciljev združevanja članov in so zlasti naslednji:

 • združevanje podjetnikov in menedžerjev,
 • poslovna srečanja ter proučevanje in opozarjanje na razvijanje in negovanje podjetniškega duha,
 • spodbujanje razvoja podjetništva,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • negovanje in razvijanje poslovne podjetniške kulture,
 • organizacija seminarjev in tečajev za člane kluba,
 • organizacija in izvedba oblik družabnega življenja članov,
 • izobraževanje članov,
 • promocija članov.

5.člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava in nastopa v pravnem prometu brez omejitev. Za obveznosti jamči Klub z vsem svojim premoženjem.

6.člen

Klub zastopa in predstavlja predsednik Kluba, ki za zastopanje v pravnem prometu nima omejitev.

V odsotnosti predsednika zastopa in predstavlja Klub namestnik predsednika Kluba z vsemi pooblastili.

Predsednik Kluba lahko izda generalno pooblastilo (časovno omejeno ali neomejeno) le generalnemu sekretarju Kluba.

Specialna pooblastila lahko izda predsednik generalnemu sekretarju in posameznim članom foruma.

7.člen

Delo Kluba in njegovih organov je javno in poteka v skladu z zakonom.

Klub zagotavlja javnost dela s pravico članov in drugih zainteresiranih, da prisostvujejo sejam organov Kluba.

Klub obvešča o svojem delu člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, s pisnimi informacijami in/ali v elektronski obliki.

Klub obvešča svoje člane:

 • z izdajo pisnih informacij v materializirani ali nematerializirani elektronski obliki,
 • s tem, da so zapisniki vseh organov Kluba dostopni in na vpogled vsem članom.

Klub javnost obvešča,

 • tako, da so seje organov javne in da se jih udeležijo novinarji ali druge osebe, ki to želijo,
 • preko drugih sredstev javnega obveščanja in/ali elektronskih medijev,
 • s publicistično dejavnostjo.

Za dajanje informacij sta zadolžena predsednik in namestnik, in sicer ustno, posebne pisne informacije pa daje Forum.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Kluba. Glede na njegovo poslanstvo pa so lahko nekatere aktivnosti Kluba v okviru temeljev programa internega značaja. O tem, katere aktivnosti so interne oziroma javnosti nedostopne, odloči generalni sekretar. Odločitev mora biti v skladu z zakonom o javnem obveščanju.

8.člen

Klub se lahko včlani v sorodna tuja ali mednarodna društva in združenja. O konkretnih včlanitvah odloči forum.

 1. ČLANI KLUBA

9.člen

V Klub se lahko pod pogoji tega statuta in zakona včlanijo fizične osebe, državljani Republike Slovenije, oziroma pravne osebe. Člani so redni. Klub lahko podeli naziv zaslužnega in častnega člana članu Kluba ali pa drugi vidni osebnosti s področja delovanja društva.

10.člen

Tuji državljani oziroma pravne osebe so lahko člani Kluba pod enakimi pogoji, kot to velja za državljane Republike Slovenije oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.

11.člen

Vsak član ima izkaznico kot dokazilo o članstvu, ki se mu jo podeli ob včlanitvi. Ob prenehanju članstva je potrebno izkaznico vrniti Klubu. Izkaznica je last Kluba.

12.člen

Član društva lahko postane podjetnik, manager ali kdor se s podjetništvom posredno ukvarja. Kandidati morajo izpolniti pisno prijavo ter podati izjavo, da se strinjajo s Statutom Kluba, sprejemajo kodeks Kluba in da bodo plačevali članarino.

O sprejemu kandidata odloči forum soglasno in sicer na predlog člana, ki je član Kluba najmanj 2 leti. Zoper negativno odločitev ima kandidat za članstvo pravico v roku 15-ih dni od dneva seznanitve z odločitvijo vložiti pisno pritožbo na plenumu Kluba, ki dokončno odloči. Plenum Kluba odločitev foruma potrdi z navadno večino prisotnih udeležencev plenuma, za spremembo odločitve foruma pa se zahteva soglasje vseh prisotnih udeležencev plenuma Kluba.

13.člen

Zaslužni član lahko postane vsak član Kluba, ki ima velike zasluge za aktivno delo Kluba, za širitev njegovega ugleda, za krepitev klubske zavesti in kulture ipd. O podelitvi naziva zaslužni član odloči plenum na predlog foruma.

Ob podelitvi naziva se izda posebna listina, druge posebne pravice in časti pa določa kodeks Kluba.

14.člen

Častni član Kluba lahko postane vidna osebnost s področja podjetništva, gospodarstva, znanosti in drugih področij, če tako odloči plenum na predlog foruma.

 1. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV

15.člen

Člani Kluba imajo predvsem naslednje pravice:

 • aktivno in pasivno volilno pravico,
 • pravico sodelovati pri vseh aktivnostih Kluba,
 • pravico izkoristiti vse ugodnosti za člane Kluba,
 • pravico svobodnega izstopa iz Kluba,
 • pravico do obveščenosti o delu Kluba,
 • pravico do javnega deklariranja članstva Kluba,
 • posebne pravice in časti zaslužnih in častnih članov

16.člen

Dolžnosti članov so predvsem:

 • plačevati članarino,
 • kreativno sodelovati v vseh aktivnostih Kluba,
 • spoštovati oziroma izvajati določbe Statuta in Kodeksa Kluba in izvrševati prostovoljno sprejete obveznosti,
 • spoštovati in izvrševati sklepe klubskih organov.

17.člen

Člani Kluba so odgovorni za:

 • ravnanje v Klubu (za storitve in opustitve upoštevaje kazenski zakonik),
 • škodo, ki so jo povzročili Klubu, in za
 • realizacijo sprejetih obveznostih.

18.člen

Kršitev pravic, dolžnosti in odgovornosti, določenih v Statutu, ugotovi častno razsodišče, ki tudi izreče sankcije.

Tudi o kršitvah moralnih in etičnih norm članov, ki so določene v Kodeksu, odloči častno razsodišče in izreče sankcije.

19.člen

Za kršitve Statuta in Kodeksa lahko častno razsodišče izreče naslednji sankciji:

 • pisni opomin članom in
 • izključitev iz Kluba.

Izključitev iz Kluba je mogoča, če član:

 • ne plačuje članarine in je v zamudi s polletno članarino,
 • je pri sprejemu v članstvo dal lažne podatke,
 • ravna v nasprotju z interesi Kluba,
 • huje krši dolžnosti, določene s Kodeksom in Statutom Kluba.

Zoper odločitev častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na plenum. Prizadeti mora pritožbo vložiti pisno v 15-ih dneh od dneva seznanitve z odločitvijo častnega razsodišča. Plenum Kluba odločitev razsodišča potrdi z navadno večino prisotnih udeležencev plenuma, za spremembo odločitve foruma pa se zahteva soglasje vseh prisotnih udeležencev plenuma Kluba.

Častno razsodišče o postopku odločanja primerno uporablja Zakon o upravnem postopku.

 • PRENEHANJE ČLANSTVA

20.člen

Članstvo v Klubu preneha s smrtjo oziroma prenehanjem člana, s prostovoljnim izstopom iz članstva in z izključitvijo člana.

 • ORGANI KLUBA, NJIHOVE PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI

21.člen

Klub ima naslednje organe:

 1. Plenum,
 2. Forum,
 3. Nadzorni svet,
 4. Častno razsodišče,
 5. Predsednik Kluba,
 6. Namestnik predsednika Kluba,
 7. Generalni sekretar Kluba.

Plenum

 22.člen

Najvišji organ Kluba je plenum (skupščina), ki ga tvorijo vsi člani. Plenum se mora sklicati vsaj enkrat letno. Plenum skliče predsednik Kluba.

Delo plenuma vodi predsedujoči plenuma, ki ga člani izvolijo za vsako sejo posebej.

Plenum je sklepčen, če je navzočih vsaj 30% članov. Odločitve plenuma so veljavne, če zanje glasuje večina prisotnih članov, razen če ta Statut ne določa drugače.

V primeru, da prvi sklic ni sklepčen, se zasedanje ponovno skliče čez eno uro. Ob ponovnem sklicu plenum veljavno odloča ne glede na število prisotnih.

Na sejah plenuma se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči plenuma in zapisnikar.

23.člen

Plenum ima predvsem naslednje pristojnosti:

 • sprejema letni program dela in finančni plan,
 • sprejema letno poročilo in zaključni račun,
 • obravnava poročila organov in sklepa o njih,
 • podeljuje naziva zaslužni član in častni član,
 • sprejema Statut in Kodeks Kluba ter njune spremembe in dopolnitve,
 • voli organe Kluba,
 • voli predsednika Kluba,
 • sklepa o prenehanju Kluba,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve foruma ali častnega razsodišča.

Plenum ima tudi pristojnost programske narave, kolikor te ne sodijo v okvir dela drugih organov Kluba.

Forum

24.člen

Izvršilni organ plenuma je forum. Forum sestavlja 13 članov, ki jih za obdobje treh let izvoli plenum na predlog predsedujočega. Med 13 člani foruma so tudi vsakokratni predsednik Kluba, njegov namestnik in generalni sekretar Kluba. Po preteku mandata so člani foruma lahko ponovno izvoljeni v to funkcijo.

Seje foruma sklicuje in vodi predsednik Kluba. Seja je sklepčna, če je prisotnih vsaj 7 članov. Forum veljavno odloči, če se s predlogom strinja (vseh) vsaj 7 članov, razen če Statut ne določa drugače.

Zapisnike sej foruma sestavi Generalni sekretar Kluba.

25.člen

Forum ima predvsem naslednje pristojnosti:

 • predlaga program in finančni plan,
 • zagotavlja izvrševanje programa in plana,
 • določa program dela generalnega sekretarja,
 • spremlja rezultate finančnega poslovanja,
 • sprejema izvedbene akte Kluba,
 • odloča o članstvu v Klubu,
 • izreka sankcije za kršitve Statuta,
 • določa višino letne članarine,
 • odloča o sklenitvi delovnih razmerij zaposlenih pri Klubu in
 • odloča o sklepanju delovnih in drugih pogodbenih razmerij, potrebnih za delovanje kluba
 • odloča o sprejemu drugih aktov v Klubu.

26.člen

Forum oziroma njegovi člani so za svoje delo odgovorni plenumu.

Forum ali njegovi posamezni člani so lahko razrešeni tudi pred potekom mandata.

Razrešitev poteka na enak način kot izvolitev.

27.člen

Na seje foruma se vabita predsednik nadzornega sveta in predsednik častnega razsodišča, brez pravice odločanja.

Nadzorni svet

28.člen

Finančno poslovanje Kluba in delo foruma spremlja nadzorni svet. Sestavljajo ga trije člani, ki jih za obdobje treh let izvoli plenum na podlagi predsedujočega. Predsednika nadzornega sveta izvolijo člani izmed sebe na prvi seji.

Seje nadzornega sveta so sklepčne, če so prisotni vsi člani. Nadzorni svet sprejema sklepe s soglasjem vseh treh članov.

Zapisnik seje nadzornega sveta podpišeta (predsednik in zapisnikar) predsednik nadzornega sveta in generalni sekretar.

Na seje nadzornega sveta se obvezno vabi predsednika Kluba, brez pravice odločanja.

Nadzorni svet se sestane vsaj dvakrat letno, gradivo za sejo pa pripravi generalni sekretar, ki gradivo z dnevnim redom pravočasno pred sejo posreduje članom nadzornega sveta in predsednika Kluba. Na seji nadzornega sveta generalni sekretar in predsednik Kluba nimata pravice odločanja.

29.člen

Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:

 • pravico in dolžnost vpogleda v poslovne knjige Kluba,
 • lahko zahteva revizijo letnega računa oziroma poslovanja,
 • daje obvezna poročila na sejah plenuma.

Za svoje delo je nadzorni svet odgovoren plenumu. Nadzorni svet ali njegovi posamezni člani so lahko razrešeni tudi pred potekom mandata. Razrešitev poteka na enak način kot izvolitev.

Častno razsodišče

30.člen

Častno razsodišče sestavlja pet članov, ki jih za obdobje treh let izvoli plenum na predlog predsedujočega, predsednika častnega razsodišča pa izvolijo člani izmed sebe na prvi seji.

Seje častnega razsodišča so sklepčne, če so prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo s soglasjem vseh članov.

Zapisnik seje podpišeta predsednik častnega razsodišča in zapisnikar.

31.člen

Častno razsodišče ima naslednje pristojnosti:

 • spremlja izvajanje Kodeksa,
 • ugotavlja kršitve Kodeksa,
 • razsoja o kršitvah Kodeksa in  izreka sankcije za kršitve Kodeksa,
 • kršitve pravic in dolžnosti, določenih v statutu
 • neizvrševanje sklepov organov Kluba
 • nespoštovanje določil statuta in drugih aktov Kluba.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno plenumu. Častno razsodišče ali njegovi posamezni člani so lahko razrešeni tudi pred potekom mandata. Razrešitev poteka na enak način kot izvolitev.

Predsednik Kluba

32.člen

Klub vodi, predstavlja in zastopa predsednik Kluba. Predsednika Kluba izvoli plenum za dobo treh let na predlog predsedujočega. Predsednik je po preteku mandata lahko ponovno izvoljen na isto funkcijo, vendar samo enkrat.

33.člen

Predsednik Kluba ima predvsem naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 • odgovarja za delo in poslovanje Kluba,
 • zastopa in predstavlja Klub,
 • sklicuje in vodi seje foruma in
 • odloča o vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih organov Kluba,
 • je odgovoren za zakonito delo Kluba, razen za področje finančno – računovodskega dela Kluba, za kar je odgovoren generalni sekretar Kluba (1.odst. 6. člena ZDru-1),
 • za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij.

V primeru daljše odsotnosti nadomešča predsednika Kluba njegov namestnik, ki ga imenuje plenum na enak način kot predsednika.

Namestnik ima v predsednikovi odsotnosti vse njegove pravice, obveznosti in odgovornosti.

34.člen

Predsednik Kluba je za svoje delo odgovoren plenumu. Predsednik Kluba je lahko razrešen še pred potekom mandata na enak način, kot je bil izvoljen.

35.člen

Vsi organi Kluba, ki se volijo na sejah plenuma, se volijo z javnim glasovanjem.

36.člen

V Klubu se kot metoda dela lahko organizirajo sekcije, omizja, skupine, komisije, ipd. O konkretnih pristopih odloči forum.

 • GENERALNI SEKRETAR

37.člen

Klub ima generalnega sekretarja. Na to funkcijo je lahko imenovan kandidat, ki praviloma izpolnjuje naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba,
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • državljan Republike Slovenije (razen če ni funkcionar).

Generalnega sekretarja imenuje forum na predlog predsednika Kluba.

Generalni sekretar je lahko v delovnem razmerju v Klubu.

Delo generalnega sekretarja je profesionalno in je plačano.

38.člen

Generalni sekretar ima predvsem naslednje pristojnosti in obveznosti:

 • opravlja naloge po pooblastilih predsednika Kluba in foruma,
 • odgovarja za zakonito delovanje Kluba na področju finančno – računovodskih nalog Kluba,
 • skrbi in je odgovoren za javnost podatkov Kluba,
 • zagotavlja strokovno operativno izvajanje programa in plana ter sklepov organov Kluba,
 • ob vsakokratnem soglasju foruma Kluba odloča o posamičnih pravicah iz delovnega oziroma pogodbenega razmerja z administrativno tehničnimi sodelavci in ob soglasju foruma sklepa pogodbe v zvezi s temi nalogami,
 • vodi kroniko Kluba in
 • opravlja vse druge strokovno izvedbene naloge, ki niso v pristojnosti drugih organov.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren forumu.

Podrobneje se pogoji dela, pravice in dolžnosti ter odgovornosti generalnega sekretarja določijo v pogodbi med njimi in Klubom.

 • VIRI MATERIALNIH SREDSTEV – PREMOŽENJE KLUBA IN

             FINANCIRANJE

39.člen

Premoženje Kluba je v stvareh, materialnih pravicah in denarju.

40.člen

Viri, iz katerih Klub pridobiva sredstva za svoje delo, so:

 • članarina,
 • drugi prispevki članov,
 • lastni prihodki iz delovanja in naslova materialnih pravic,
 • prostovoljni prispevki oziroma donacije podjetij, državnih organov in posameznikov, ki niso člani,
 • darila in volila,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

41.člen

Klub vodi vse potrebne knjige, ki omogočajo pregled nad stanjem premoženja in gibanjem sredstev. Za ažurnost in kvaliteto vodenja knjig odgovarja generalni sekretar.

Finančno in drugo poslovanje se opravlja po veljavnih predpisih s tega področja.

42.člen

Klub lahko formira posebne sklade. O virih skladov ter namenu in pogojih uporabe sredstev se določi s splošnimi akti, ki jih sprejema plenum na predlog foruma.

43.člen

Klub lahko iz svojih prostih sredstev (društvenega sklada) podeljuje tudi donacije za razne kulturne in humanitarne prireditve. Lahko podeljuje tudi denarne nagrade v obliki štipendij ali enkratnih denarnih nagrad za študij podjetništva najboljšim in najperspektivnejšim podjetnikom.

 1. KODEKS

44.člen

Pravila notranjega življenja in odnosov med člani Kluba ter etične standarde članov Kluba določa Kodeks.

Kodeks sprejme plenum na predlog foruma.

Pravila Kodeksa so obvezna za vse člane kluba.

 • PRENEHANJE KLUBA

45.člen

Klub lahko preneha:

 • po volji članov z odločitvijo plenuma,
 • po zakonu na osnovi odločbe pristojnega organa.

46.člen

Če Klub preneha obstajati (razid), se premoženje oziroma ostanek premoženja po poravnavi vseh obveznosti prenese na sorodno društvo, ustanovljeno na podlagi tega zakona. Če plenum ne odloči drugače, se ostanek premoženja dodeli Rdečemu križu Republike Slovenije.

47.člen

Plenum odloči o prenehanju Kluba (razid) na predlog foruma in če za to glasuje vsaj 50% članov Kluba.

 • PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48.člen

Ta Statut prične veljati z dnem vpisa v register društev pri pristojni Upravni enoti.

49.člen

Spremembe in dopolnitve tega Statuta sprejme plenum na predlog foruma.

50.člen

Avtentično tolmačenje Statuta izdaja forum.

Generalni sekretar                                                                                                 Predsednik

mag. Vladimir Bukvič                                                                                           Franc Preložnik