ORGANI KLUBA

ČLANI ORGANOV KLUBA PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE

Klub vodi, predstavlja in zastopa predsednik kluba.
Generalni sekretar kluba zagotavlja strokovno operativno izvajanje programa in plana ter sklepov organov kluba.

Predsednik kluba:dr. Vladan Mladenović
Namestnik predsednika:izr. prof. dr. Matjaž Knez
Generalni sekretar:doc. dr. Vladimir Bukvič

Najvišji organ kluba je plenum, ki ga tvorijo vsi člani. Plenum se mora sklicati vsaj enkrat letno. Sprejema letni program dela in finančni plan, sprejema letno poročilo in zaključni račun, obravnava poročila organov in sklepa o njih, podeljuje naziva »zaslužni član« in »častni član«, sprejema Statut in Kodeks kluba, voli organe kluba in podobno.


Izvršilni organ plenuma je forum. Sestavlja ga 13 članov, ki jih za obdobje treh let izvoli plenum.

Forum:                          – Andreja Cepuš
– Damjan Drozg
– Franc Preložnik
– Katja Esih
– Lana Stojan Zavašnik
– izr. prof. dr. Matjaž Knez
– Marko Bezgovšek
– Primož Kristan
– Stane Mele
– Tanja Tamše
– mag. Tomaž Berginc
– dr. Vladan Mladenović
– doc. dr. Vladimir Bukvič

Finančno poslovanje kluba spremlja nadzorni svet. Njegov predsednik je Henrik Dvoršak.

Nadzorni svet:    – Henrik Dvoršak
– Marko Koleša
– Branko Kukec

Klub ima častno razsodišče, ki predvsem spremlja izvajanje Kodeksa, kršitve pravic in dolžnosti, ki so določene v Statutu. Predsednica častnega razsodišča je Tanja Tamše. Predsednica programskega odbora je Katja Esih, predsednica komisije za nove člane je Lana Stojan Zavašnik.

Častno razsodišče: – Tanja Tamše
– Igor Vukotić
– doc. dr. Lucija Kolar
Komisija za nove člane: – Lana Stojan Zavašnik
– Stanko Kolar
– Stane Mele 
Programski odbor:– Katja Esih
– Zvone Dragan
– Stane Seničar
– mag. Tomaž Berginc
– izr. prof. dr. Matjaž Knez
– Stane Mele
– doc. dr. Vladimir Bukvič