KODEKS

KODEKS IN NJEGOV POMEN

I.

S kodeksom si člani Kluba podjetnikov Zlatorog določamo pravila željenega in pričakovanega ravnanja vseh in vsakogar in si s tem postavljamo moralne in etične standarde.

Kodeks določa pravila notranjega klubskega življenja, postavlja temelje odnosov med člani in določa posledice kršitev kodeksa.

MORALNA IN ETIČNA NAČELA ČLANOV KLUBA

II.

Člani Kluba bomo cenili, negovali in vzpodbujali vse pozitivne človeške vrline, še posebej pa naslednja temeljna moralna in etična načela:

 • Načelo humanosti in pravičnosti.
 • Načelo varovanja osebne integritete in ugleda posameznika ter Kluba podjetnikov Zlatorog.
 • Načelo poštenosti in kolegialnosti v odnosih med člani.
 • Načelo nudenja pomoči članu v stiski.
 • Načelo odprtosti pretoka poslovnih informacij in podatkov, če ni ogrožena poslovna tajnost.
 • Načelo reševanja osebnih in poslovnih sporov z vzajemnim popuščanjem in prilagajanjem.
 • Načelo upoštevanja in varovanja interesov članov in njihovih podjetij.

Vsako dejanje člana, za katerega bodo pristojni organi Kluba ugotovili, da je v nasprotju s temi temeljnimi načeli, bomo smatrali kot zavržno in ima za posledico izrek ustrezne sankcije v skladu s Statutom.

PODOBA PODJETNIKA, ČLANA KLUBA

III.

Člani kluba si želimo, da bi v našem Klubu, klubu podjetnih ljudi bili predvsem ljudje, za katere je značilno:

 • Prijaznost do članov v Klubu in v poslovnem življenju.
 • Entuziazem in vera v uspeh.
 • Odkritost, poštenost in pristnost v odnosih.
 • Marljivost in učinkovitost pri delu.
 • Vztrajnost in stanovitnost v poslovnem življenju.
 • Odločnost in samozavest v procesih uresničevanja zamisli.
 • Iniciativnost in kooperativnost.
 • Neodvisnost.
 • Sposobnost preudarnega tveganja.

IV.

Člani Kluba ugotavljamo, da so za poslovni uspeh podjetja, organizacije in podjetnika pomembni stil vodenja, metode dela vodje oz. lastnika in podoba, ki si jo podjetnik v podjetju izoblikuje. K temu veliko prispeva, če podjetnik, član Kluba:

 • Razmišlja dolgoročno, strateško.
 • Zastavlja in dosega visoke cilje in standarde.
 • Če je usmerjen k rezultatom, in ima izvirne ideje.
 • Če je dober uporabnik resursov.
 • Če odkriva poslovne priložnosti.
 • Če zaupa sodelavcem in je sposoben delegirati naloge, pristojnosti ter odgovornosti.
 • Če vzpodbuja rast posameznika in organizacije.

V.

Člani Kluba se zavedamo, da podjetje in podjetništvo nista sama sebi namen. Zato sta naš odnos in odgovornost do okolja v ožjem in širšem pomenu besede še posebej pomembna. Podjetnik, član Kluba:

 • Podpira in omogoča razvoj kraja z vsemi možnimi oblikami pomoči.
 • Skrbi za okolje in neguje ekološko zavest zaposlenih.
 • Podpira in omogoča razvoj kulture in umetnosti.

PRAVILA NOTRANJEGA ŽIVLJENJA IN ODNOSOV MED ČLANI

VI.

Člani se bomo redno udeleževali klubskih srečanj in drugih organiziranih oblik dela Kluba, redno izvrševali vse obveznosti med katere sodi: plačevanje člnarine, odzivanje na pisanja, pravočasno dajanje potebnih podatkov, informacij in podobno.

Še posebej bomo negovali korektne in spoštljive medsebojne odnose, upoštevali stališča in mnenja drugih, skratka storili vse, da bi nam bilo članstvo v Klubu zanimivo, prijetno in koristno.

VII.

Na klubskih srečanjih in prireditvah Kluba bomo vedno primerno oblečeni. Za gospode je priporočljiv suknjič in kravata oz. Metuljček, damam priporočamo obleko oz. kostim. Ob svečanih priložnostih je taka oprava temne barve obvezna.

VIII.

Pomembno poslanstvo Kluba je, da omogoča vzpostavitev pristnih, neposrednih stikov med nami, člani, saj je to temelj dobrih odnosov in nenazadnje dobrega polovnega sodelovanja.

Priporočljivo je, da se člani v osebnih odnosih med seboj tikamo in uporabljamo osebna imena. Klub bo to vzpodbujal z organizacijo različnih družabnih prireditev.

IX.

Vključitev novega člana v Klub je za nas prijeten dogodek, zato ga bomo opravili na svečan način:

 • Novega člana bomo z izbranimi besedami predstavili na prvem klubskem srečanju.
 • Predsednik Kluba ali član vodstva podeli člansko izkaznico ter izreče zdravico.

X.

Klubska srečanja bodo v urejenem okolju. Hišni gospodar mora ob članskih srečanjih spoštovati klubska pravila obnašanja in oblačenja. To še posebej velja za njegovo osebje, ki mora biti vešče svojega poklica.

POSEBNE ČASTI IN PRAVICE ZASLUŽNIH IN ČASTNIH ČLANOV

XI.

Zaslužnim in častnim članom Kluba bomo podelili svečano listino in izročili zlato častno priponko oz. iglo.

Fotografijo vsakega zaslužnega ali častnega člana v velikosti 25 x 40 cm bomo trajno postavili na mesto zaslužnih in častnih članov.

Ob klubskih srečanjih ima vsak zaslužni ali častni član vse gostinske storitve gratis.

REŠEVANJE MOREBITNIH  SPOROV MED ČLANI

XII.

Načeloma spori med člani niso združljivi s članstvom v Klubu. Če pa spor kljub temu nastane, ga najprej poizkusita razrešiti člana sama ali pa za posredovanje in rešitev spora zaprosita člane, ki jim zaupata.

Kadar spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnje točke, ga mora reševati častno razsodišče Kluba. Njegova odločitev je dokončna.

POSLEDICE KRŠITVE KODEKSA

XIII.

Ta kodeks predstavlja pravila ravnanja članov Kluba, zato se bomo izogibali njegovih kršitev. Za vsako kršitev bomo predlagali častnemu razsodišču, da jo obravnava in do nje zavzame stališče oz. izreče ukrep, kot določa Statut Kluba.

Pravico pobude za obravnavo kršitve Kodeksa ima vsak član, sicer pa je to dolžnost predsednika in generalnega sekretarja.

VELJAVNOST KODEKSA

XIV.

Ta Kodeks je začel veljati potem, ko smo ga člani leta 1993 sprejeli na seji plenuma.

Kodeks bo objavljen tako, da ga bomo poslali vsakemu članu, skupaj s Statutom.

NA TEHARJIH, v marcu 1993

PREDSEDUJOČI PLENUMA